This is a landing page for the Universal Acceptance Steering Group.

The address bar should display:

http://اختبار-القبولالعالمي.top

For more information on the UASG, please go to http://uasg.tech

UASG logo

We support IDN domain name

Universal Acceptance is the concept that all domain names should be treated appropriately.

Барлық жалпыға домендік атауларга тең болуы тиіс танылады.

ഡൊമെയ്ൻനാമങ്ങളെയുംഉചിതമായികൈകാര്യംചെയ്യണമെന്നുള്ളആശയമാണ്യൂണിവേഴ്സൽആക്സെപ്റ്റൻസ്.

El concepto de la aceptación universal defiende que todos los nombres de dominio deben ser tratados de forma igual.

Sự Chấp nhận Phổ quát (Universal Acceptance) là khái niệm phát biểu rằng mọi tên miền đều phải được cư xử một cách thích hợp.