This is a landing page for the Universal Acceptance Steering Group.

The address bar should display:

http://اختبار-القبولالعالمي.top

For more information on the UASG, please go to http://uasg.tech

UASG logo

We support IDN domain name

Universal Acceptance is the concept that all domain names should be treated appropriately.

सार्वभौमिकस्वीकृतिसिद्धांतकेअनुसारसभीडोमेननामोउचितरूपसेसंसाधितकियाजानाचाहिए।

ഡൊമെയ്ൻനാമങ്ങളെയുംഉചിതമായികൈകാര്യംചെയ്യണമെന്നുള്ളആശയമാണ്യൂണിവേഴ്സൽആക്സെപ്റ്റൻസ്.

பொருத்தமானமுறையில்நடத்தப்படவேண்டும்என்பதுஉலகளாவியஏற்பாகஉள்ளது.

Sự Chấp nhận Phổ quát (Universal Acceptance) là khái niệm phát biểu rằng mọi tên miền đều phải được cư xử một cách thích hợp.